N-[2-(3-methoxyphenoxy)ethyl]naphthalene-1-carboxamide

N-[2-(3-methoxyphenoxy)ethyl]naphthalene-1-carboxamide