1-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]-3-naphthalen-1-ylthiourea

1-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]-3-naphthalen-1-ylthiourea