2-(4-chlorophenyl)phenol

2-(4-chlorophenyl)phenol