(2S,3R,4S,5S,6R)-2-(4-ethenylphenoxy)-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol

(2S,3R,4S,5S,6R)-2-(4-ethenylphenoxy)-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol