4-(4-Methylbenzoyl)benzoic acid

4-(4-Methylbenzoyl)benzoic acid