3-(2-Hydroxyphenoxy)benzoic acid

3-(2-Hydroxyphenoxy)benzoic acid