2,3-Diethyl-5,6-dimethylpyrazine

2,3-Diethyl-5,6-dimethylpyrazine