1-[2-(2-benzylphenoxy)ethyl]-3-(2-methylphenyl)thiourea

1-[2-(2-benzylphenoxy)ethyl]-3-(2-methylphenyl)thiourea