trimethyl(pentyl)stannane

trimethyl(pentyl)stannane