N-(4-phenyldiazenylphenyl)benzamide

N-(4-phenyldiazenylphenyl)benzamide