1-{2-[5-methyl-2-(propan-2-yl)phenoxy]ethyl}-3-naphthalen-1-ylthiourea

1-{2-[5-methyl-2-(propan-2-yl)phenoxy]ethyl}-3-naphthalen-1-ylthiourea