5-{[(4-chlorophenyl)sulfonyl]amino}-2-methylnaphtho[1,2-b]furan-3-carboxylic acid

5-{[(4-chlorophenyl)sulfonyl]amino}-2-methylnaphtho[1,2-b]furan-3-carboxylic acid