1-{4-[(3-methylphenyl)oxy]butyl}piperazine

1-{4-[(3-methylphenyl)oxy]butyl}piperazine