N-Formyl-3,4-methylenedioxyamphetamine

N-Formyl-3,4-methylenedioxyamphetamine