2-chloro-4-(trifluoromethyl)-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxamide

2-chloro-4-(trifluoromethyl)-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxamide