N-(2,6-diethylphenyl)-2-[(6-{[(E)-(4-nitrophenyl)methylidene]amino}-1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]acetamide

N-(2,6-diethylphenyl)-2-[(6-{[(E)-(4-nitrophenyl)methylidene]amino}-1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]acetamide