trimethyl(octyl)stannane

trimethyl(octyl)stannane