3-(2-methoxyphenyl)-1-methyl-1-phenylurea

3-(2-methoxyphenyl)-1-methyl-1-phenylurea