(4-nitrophenyl)methyl 4-nitrobenzoate

(4-nitrophenyl)methyl 4-nitrobenzoate