2-chloro-4-fluorophenyl 2-chloro-4-pyrimidinyl ether

2-chloro-4-fluorophenyl 2-chloro-4-pyrimidinyl ether