3-fluoro-4-methoxy-N-(2-phenoxyethyl)benzenesulfonamide

3-fluoro-4-methoxy-N-(2-phenoxyethyl)benzenesulfonamide