1-methoxy-4-[2-(4-methoxyphenoxy)ethoxy]benzene

1-methoxy-4-[2-(4-methoxyphenoxy)ethoxy]benzene