1-nitro-2-[3-(2-nitrophenoxy)propoxy]benzene

1-nitro-2-[3-(2-nitrophenoxy)propoxy]benzene