4-(5-chloro-1-benzofuran-2-yl)-6,7-dimethylchromen-2-one

4-(5-chloro-1-benzofuran-2-yl)-6,7-dimethylchromen-2-one