7-methoxy-4-[(4-methylpiperidin-1-yl)methyl]chromen-2-one

7-methoxy-4-[(4-methylpiperidin-1-yl)methyl]chromen-2-one