N-(5-chloro-2-methyl-phenyl)-2-methoxy-N-(2-oxooxazolidin-3-yl)acetamide

N-(5-chloro-2-methyl-phenyl)-2-methoxy-N-(2-oxooxazolidin-3-yl)acetamide