(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)acetonitrile

(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)acetonitrile