ethyl 2-[(5-methylisoxazol-3-yl)amino]-2-oxoacetate

ethyl 2-[(5-methylisoxazol-3-yl)amino]-2-oxoacetate