2-methoxy-5-(4-morpholinylcarbothioyl)phenyl 4-methoxybenzenesulfonate

2-methoxy-5-(4-morpholinylcarbothioyl)phenyl 4-methoxybenzenesulfonate