4-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene

4-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene