1-Hydroxy-3-methoxy-6-methylanthraquinone

1-Hydroxy-3-methoxy-6-methylanthraquinone