4-(3-amino-1-benzofuran-2-yl)-6-ethylchromen-2-one

4-(3-amino-1-benzofuran-2-yl)-6-ethylchromen-2-one