4-{2-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]hydrazino}-4-oxo-N-phenylbutanamide

4-{2-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]hydrazino}-4-oxo-N-phenylbutanamide