N-(2,4-dimethylphenyl)-4-oxo-4-[2-(3-phenylpropanoyl)hydrazinyl]butanamide

N-(2,4-dimethylphenyl)-4-oxo-4-[2-(3-phenylpropanoyl)hydrazinyl]butanamide