3-[1-(p-Methoxybenzoyl)-2-(p-methoxyphenyl)-2-(2-methylanilino)vinyl]quinoxaline-2(1H)-one

3-[1-(p-Methoxybenzoyl)-2-(p-methoxyphenyl)-2-(2-methylanilino)vinyl]quinoxaline-2(1H)-one