6-hydroxy-7-methyl-4-(((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)methyl)-2H-chromen-2-one

6-hydroxy-7-methyl-4-(((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)methyl)-2H-chromen-2-one