methyl 4-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}benzoate

methyl 4-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}benzoate