1,2,3,4-tetrachloro-5-(2,4,6-trichlorophenoxy)benzene

1,2,3,4-tetrachloro-5-(2,4,6-trichlorophenoxy)benzene