methyl 2-{[(6-hydroxy-7-methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)methyl]amino}benzoate

methyl 2-{[(6-hydroxy-7-methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)methyl]amino}benzoate