[2-(2-oxo-2-{[2-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethoxy)phenyl]phosphonic acid

[2-(2-oxo-2-{[2-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethoxy)phenyl]phosphonic acid