2-(Ethylthio)-3-(2-methylpropyl)pyrazine

2-(Ethylthio)-3-(2-methylpropyl)pyrazine