ethyl 2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)heptanoate

ethyl 2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)heptanoate