2-(4-Ethoxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-3-yl 4-bromobenzenesulfonate

2-(4-Ethoxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-3-yl 4-bromobenzenesulfonate