2-(4-Ethoxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-3-yl 2,5-dichlorobenzenesulfonate

2-(4-Ethoxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-3-yl 2,5-dichlorobenzenesulfonate