2-(2-(4-((2-Chloroethyl)methylamino)phenyl)vinyl)-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate

2-(2-(4-((2-Chloroethyl)methylamino)phenyl)vinyl)-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate