2-[2-[(4-ETHOXYPHENYL)AMINO]VINYL]-1,3,3-TRIMETHYL-3H-INDOLIUM ACETATE

2-[2-[(4-ETHOXYPHENYL)AMINO]VINYL]-1,3,3-TRIMETHYL-3H-INDOLIUM ACETATE