Benzenediazonium, 5-methoxy-4-methyl-2-((2-(methylsulfonyl)-4-nitrophenyl)azo)-, sulfate (1:1)

Benzenediazonium, 5-methoxy-4-methyl-2-((2-(methylsulfonyl)-4-nitrophenyl)azo)-, sulfate (1:1)