2,2'-[[(4-METHYL-1H-BENZOTRIAZOL-1-YL)METHYL]IMINO]BISETHANOL

2,2'-[[(4-METHYL-1H-BENZOTRIAZOL-1-YL)METHYL]IMINO]BISETHANOL