2-Methylbenzo[c]phenanthrene

2-Methylbenzo[c]phenanthrene