Stearylphenylethyldimethylammonium tosylate

Stearylphenylethyldimethylammonium tosylate